gpolec@poczta.fm
tel. 601-226-574

Pompownie ścieków

Użytkowanie
Dla zachowania długiej żywotności i poprawności funkcjonowania przepompowni zaleca się
używać kanalizacji zgodnie z przeznaczeniem, tzn. wykorzystywać ją do odprowadzania ścieków
bytowych i sanitarnych. Nie należy wrzucać do kanalizacji szmat, podpasek, tworzyw sztucznych,
piasku, żużla a także przedmiotów twardych i wielkogabarytowych. Tego rodzaju odpadki
wprowadzone do przepompowni powodują przyśpieszone zużycie pompy i mogą prowadzić do
zatykania pompy lub rurociągu tłocznego.
W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego pompy, należy bezwzględnie ustalić
przyczynę tego stanu i dopiero po usunięciu przyczyny można uruchomić
przepompownię. Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmowe może prowadzić do
zniszczenia pompy.
UWAGA:  niektóre modele pomp jednofazowych posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne, które uzbrajają
się automatycznie po ochłodzeniu się silnika pompy.
– Jeśli zachodzi potrzeba odłączenia kabla pompy od sieci zasilającej, wolną końcówkę kabla
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi ( np. deszczem)
– Ewentualne naprawy należy powierzać autoryzowanemu serwisowi. W okresie
gwarancyjnym zauważone usterki w prawidłowości funkcjonowania przepompowni należy
zgłaszać bezpośrednio do producenta.

 

Obsługa eksploatacyjna przepompowni
Mimo, że przepompownia jest obiektem bezobsługowym i pracuje normalnie w cyklu
automatycznym, wymaga jak każde urządzenie techniczne okresowych przeglądów i konserwacji.

W szczególności dotyczy to utrzymywania w technicznej sprawności pomp, układu sterowania,
armatury a także okresowego usuwania z dna zbiornika osadów dennych. Nie dopuszcza się
eksploatacji przepompowni przy niesprawnym jakimkolwiek urządzeniu.
Obsługę i czynności konserwacyjne pomp należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Obsługi Pomp.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• Bezpieczeństwo pracy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności
obsługowych bez uprzedniego odłączenia napięcia na zasilaniu pompy.
• Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń na korpusie i wirniku
pomp.

Czyszczenie sygnalizatorów poziomu
Osadzający się tłuszcz lub inne zanieczyszczenia mogą prowadzić do wadliwego działania
sygnalizatora poziomu, dlatego należy usunąć powstałe narosty przez mycie w strumieniu wody.
Dopuszcza się użycie do tego celu płynów do mycia naczyń lub detergentów i miękkiej szczotki.

Czyszczenie zbiornika przepompowni
W zależności do rodzaju ścieków w zbiorniku mogą się tworzyć osady denne wskutek
sedymentacji ciał stałych. Okresowo należy więc oczyszczać dno zbiornika nie dopuszczając do
stwardnienia osadów a także usuwać z dna duże przedmioty, które mogły się tam przypadkowo
dostać.
Zaleca się okresowe usuwanie osadów z dna przepompowni przy pomocy wozów asenizacyjnych.